DSC_2860 (1)
DSC_2435

دیواره شفاف در استخر T شکل

کردان

مخفی کردن جزئیات پروژه

این استخر زیبا با حجم حدود 80 هزار لیتر و ارتفاع آب 160 سانتیمتری در ویلای خصوصی در منطقه کردان اجرا شده است ، فرم T شکل استخر و پیش روی آن درون محوطه فرم متفاوتی را برای آن ایجاد کرده و دیواره شفاف انتهایی نیز این تفاوت را تکمیل نموده است

دیواره شفاف در استخر T شکل

این استخر زیبا با حجم حدود 80 هزار لیتر و ارتفاع آب 160 سانتیمتری در ویلای خصوصی در منطقه کردان اجرا شده است ، فرم T شکل استخر و پیش روی آن درون محوطه فرم متفاوتی را برای آن ایجاد کرده و دیواره شفاف انتهایی نیز این تفاوت را تکمیل نموده است