۶ایده برای دیوار آشپزخانه

6ایده برای دیوار آشپزخانه

1.لازم نیست تا زیر سقف دیوارها را کاشی کاری کنید.تا ارتفاعی که قابل دسترس شماست کافیست . در این آشپزخانه از ترکیبات 4 ضلعی-6ضلعی استفاده شده است.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

2.ترکیب زیبای کاشی و چوب که گرمای زیبایی به محیط القا می کند.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

3. ایده زیر ترکیب چیدمان آجری در کاشی ها می بینیم که با وجود سادگی ترکیب زیبایی در کل فضا بوجود آورده است.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

4. اگر دوست دارید در فضای ساده آشپزخانه تضادی ایجاد کنید ، می توانید از کاشی های طرح دار استفاده کنید.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

5. این هم یک ترکیب از سرامیک های ریز با رنگ آبی دلنشین که آرامش خیال را در هنگام آشپزی برای شما به ارمغان می آورد.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

6. آجر هم از متریالهای گرم است که می توانید فضای شما را دلنشین کند.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

منبع یومی خانه
6ایده برای دیوار آشپزخانه

۶ایده برای دیوار آشپزخانه

6ایده برای دیوار آشپزخانه

1.لازم نیست تا زیر سقف دیوارها را کاشی کاری کنید.تا ارتفاعی که قابل دسترس شماست کافیست . در این آشپزخانه از ترکیبات 4 ضلعی-6ضلعی استفاده شده است.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

2.ترکیب زیبای کاشی و چوب که گرمای زیبایی به محیط القا می کند.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

3. ایده زیر ترکیب چیدمان آجری در کاشی ها می بینیم که با وجود سادگی ترکیب زیبایی در کل فضا بوجود آورده است.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

4. اگر دوست دارید در فضای ساده آشپزخانه تضادی ایجاد کنید ، می توانید از کاشی های طرح دار استفاده کنید.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

5. این هم یک ترکیب از سرامیک های ریز با رنگ آبی دلنشین که آرامش خیال را در هنگام آشپزی برای شما به ارمغان می آورد.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

6. آجر هم از متریالهای گرم است که می توانید فضای شما را دلنشین کند.

6ایده برای دیوار آشپزخانه

منبع یومی خانه