کار تیمی ماهی ها

کار تیمی ماهی ها

یک تیم شوید! ماهی‌ها همکاری پیچیده‌ای با یگدیگر دارند.

عکس‌های زیادی از همکاری دو خرگوش ماهی منتشر شده اما برای اولین بار این رفتار اعجاب انگیز به پژوهش گذاشته شده است.

یک تحقیق تازه در محیط طبیعی زندگی این ماهی‌ها نشان از همیاری خرگوش ماهی‌ها در کنار یکدیگر دارد.

نکته‌ی جالب اینجا است که این همیاری و کمک به یکدیگر خیلی اوقات به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست.

من هواتو دارم! ماهی‌ها واقعا از جفت‌شان حمایت می‌کنند.

کار تیمی ماهی ها

کمک به یکدیگر

وقتی صحبت کمک به یکدیگر به میان می‌آید، ماهی‌ها خیلی بیشتر از آن‌چه تا پیش از این تصور می‌شد، در این امر قوی ظاهر می‌شوند.

تحقیق جدیدی که در دانشگاه جیمز کوک صورت گرفته است نشان می‌دهد که خرگوش ماهی‌ها

در هنگام غذا خوردن به شدت از یکدیگر حمایت می‌کنند و به همیاری یکدیگر می‌پردازند.

در حالی که این رفتار حمایت‌گرایانه پیش‌تر در برخی پرنده‌ها و پستانداران مشاهده شده بود، باور این نکته که این نوع رفتار در بین ماهی‌ها هم پیدا شود، کار سختی بود.

کار تیمی ماهی ها

دکتر سیمون برندل

دکتر سیمون برندل از مرکز مطالعات ای آر سی می‌گوید: “ما به این نتیجه رسیدیم که جفت‌های خرگوش ماهی پایبند کشیک دادن و مراقبت از همدیگر در زمان خوردن غذا هستند.

” او اضافه می‌کند: ” به عبارت دیگر یکی از جفت‌ها در حالی که دیگری در حال خوردن غذا است، همیشه در حالت آماده باش به سر می‌برد.

این ماهی‌ها مراقب پشت سر یکدیگر هستند.

این رفتار در بین ماهی‌ها خیلی خاص و کم سابقه است. به نظر می‌رسد این همیاری یک همیاری دو سویه بین جفت‌ها است.”

همیاری دو سویه نیاز به سرمایه گذاری و حساب باز کردن بر روی جفتی دارد تا بعدتر همان جفت از نقش حمایت شونده به نقش حمایت‌گر در

بیاید که این رفتار خود نیاز به توانایی اجتماعی پیچیده‌ای دارد.

توانایی و مهارتی که تصور بر این بود که در بین ماهی‌ها پیدا نمی‌شود.

کار تیمی ماهی ها

دکتر برندل

دکتر برندل معتقد است که این تحقیقات به وضوح از همیاری دو جانبه بین جفت‌های خرگوش ماهی حکایت می‌کند.

او می‌گوید: “همیشه بر سر این موضوع که همیاری دو سویه می‌تواند در بین حیواناتی که همانند انسان فرآیند تکامل شناختی و کسب مهارت‌های اجتماعی را طی نکرده‌اند،

نیز وجود داشته باشد، مناقشه‌ای جدی‌ وجود داشته است.

با نشان دادن این رفتار خرگوش ماهی‌ها، که تصور رایج بر منزوی بودن و کم هوش بودن و غیر تکامل یافته بودن آن‌ها است ما ثابت کردیم که احتمالا همیاری،

آن‌گونه که پیش‌تر تصور می‌شد

توانایی منحصر به فرد و ویژه‌ای نیست که تنها در بین انسان‌ها و برخی گونه‌های جانوری معدود وجود داشته باشد.

پروفسور بلوود

پروفسور بلوود از موسسه‌ی ای آر سی نیز معتقد است که تصور رایج در مورد زندگی اجتماعی ماهی‌ها در حال تغییر است.

او می‌گوید:”یافته‌های ما باعث شعله‌ور شدن فهم تازه‌ای از ماهی‌ها می‌شود.

فهمی‌که به ما می‌گوید ماهی‌ها از نظر زیستی یک ارگانیسم تکامل یافته با رفتارهای اجتماعی پیچیده هستند.

این یافته‌ها همچنین شاید موجب شوند تا روش مطالعه و تحقیق و مباحث پیرامون ماهی‌ها به کلی تغییر کند.
کار تیمی ماهی ها

کار تیمی ماهی ها

کار تیمی ماهی ها

یک تیم شوید! ماهی‌ها همکاری پیچیده‌ای با یگدیگر دارند.

عکس‌های زیادی از همکاری دو خرگوش ماهی منتشر شده اما برای اولین بار این رفتار اعجاب انگیز به پژوهش گذاشته شده است.

یک تحقیق تازه در محیط طبیعی زندگی این ماهی‌ها نشان از همیاری خرگوش ماهی‌ها در کنار یکدیگر دارد.

نکته‌ی جالب اینجا است که این همیاری و کمک به یکدیگر خیلی اوقات به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست.

من هواتو دارم! ماهی‌ها واقعا از جفت‌شان حمایت می‌کنند.

کار تیمی ماهی ها

کمک به یکدیگر

وقتی صحبت کمک به یکدیگر به میان می‌آید، ماهی‌ها خیلی بیشتر از آن‌چه تا پیش از این تصور می‌شد، در این امر قوی ظاهر می‌شوند.

تحقیق جدیدی که در دانشگاه جیمز کوک صورت گرفته است نشان می‌دهد که خرگوش ماهی‌ها

در هنگام غذا خوردن به شدت از یکدیگر حمایت می‌کنند و به همیاری یکدیگر می‌پردازند.

در حالی که این رفتار حمایت‌گرایانه پیش‌تر در برخی پرنده‌ها و پستانداران مشاهده شده بود، باور این نکته که این نوع رفتار در بین ماهی‌ها هم پیدا شود، کار سختی بود.

کار تیمی ماهی ها

دکتر سیمون برندل

دکتر سیمون برندل از مرکز مطالعات ای آر سی می‌گوید: “ما به این نتیجه رسیدیم که جفت‌های خرگوش ماهی پایبند کشیک دادن و مراقبت از همدیگر در زمان خوردن غذا هستند.

” او اضافه می‌کند: ” به عبارت دیگر یکی از جفت‌ها در حالی که دیگری در حال خوردن غذا است، همیشه در حالت آماده باش به سر می‌برد.

این ماهی‌ها مراقب پشت سر یکدیگر هستند.

این رفتار در بین ماهی‌ها خیلی خاص و کم سابقه است. به نظر می‌رسد این همیاری یک همیاری دو سویه بین جفت‌ها است.”

همیاری دو سویه نیاز به سرمایه گذاری و حساب باز کردن بر روی جفتی دارد تا بعدتر همان جفت از نقش حمایت شونده به نقش حمایت‌گر در

بیاید که این رفتار خود نیاز به توانایی اجتماعی پیچیده‌ای دارد.

توانایی و مهارتی که تصور بر این بود که در بین ماهی‌ها پیدا نمی‌شود.

کار تیمی ماهی ها

دکتر برندل

دکتر برندل معتقد است که این تحقیقات به وضوح از همیاری دو جانبه بین جفت‌های خرگوش ماهی حکایت می‌کند.

او می‌گوید: “همیشه بر سر این موضوع که همیاری دو سویه می‌تواند در بین حیواناتی که همانند انسان فرآیند تکامل شناختی و کسب مهارت‌های اجتماعی را طی نکرده‌اند،

نیز وجود داشته باشد، مناقشه‌ای جدی‌ وجود داشته است.

با نشان دادن این رفتار خرگوش ماهی‌ها، که تصور رایج بر منزوی بودن و کم هوش بودن و غیر تکامل یافته بودن آن‌ها است ما ثابت کردیم که احتمالا همیاری،

آن‌گونه که پیش‌تر تصور می‌شد

توانایی منحصر به فرد و ویژه‌ای نیست که تنها در بین انسان‌ها و برخی گونه‌های جانوری معدود وجود داشته باشد.

پروفسور بلوود

پروفسور بلوود از موسسه‌ی ای آر سی نیز معتقد است که تصور رایج در مورد زندگی اجتماعی ماهی‌ها در حال تغییر است.

او می‌گوید:”یافته‌های ما باعث شعله‌ور شدن فهم تازه‌ای از ماهی‌ها می‌شود.

فهمی‌که به ما می‌گوید ماهی‌ها از نظر زیستی یک ارگانیسم تکامل یافته با رفتارهای اجتماعی پیچیده هستند.

این یافته‌ها همچنین شاید موجب شوند تا روش مطالعه و تحقیق و مباحث پیرامون ماهی‌ها به کلی تغییر کند.